Metadáta manažment

V prostrediach s komplexným prostredím pre vývoj a udržiavanie systémov je náročné udržať efektívnu komunikáciu dôležitých informácií naprieč organizáciou. Každé oddelenie vyžaduje odlišné informácie, hoci väčšina pochádza zo spoločných zdrojov. Vývojár potrebuje úplné inú časť informácie než analytik, biznisový používateľ, alebo tester. Spoločné majú ale jedno: ich získanie je prácne a trvá neúmerne dlho. Preto je manažment metadát a zjednodušenie práce s metadátami mimoriadne užitočné s okamžitým vplyvom na zvýšenie efektivity vývoja.

Typickými organizáciami s potrebami zjednodušenia prístupu k metadátam sú väčšie podniky s vlastným vývojom systémov, najmä však s existujúcim dátovým skladom (DWH). Zväčša ide o banky, poisťovne, telekomunikácie, ale povedzme i spoločnosti z oblasti zdravotníctva a farmácie, či postupne pribúdajúce „fintechy“.

Tieto spoločnosti používajú pri vývoji a údržbe svojich sytémov rôzne modelovacie nástroje, napr. najpoužívanejší SAP Sybase PowerDesigner, ktorý je špičkou v segmente. Do modelov jednotlivých systémov je možné zakomponovať informácie o požiadavkách, dátach a ich štruktúre, biznis pravidlách, kontrolách, mappingu, ETL, reportoch, dopadovej analýze, enterprise architektúre atď., pričom všetky sú navzájom prepojené.
Žiaľ, dostupné sú len cez prostredie nástroja, čo vyžaduje špecifické zručnosti a zaškolenie. Zároveň je vyžadovaná dostupná licencia, aby sa dal model v nástroji otvoriť a dohľadať želanú informáciu.

Ďalšími zdrojmi metadát môžu byť samotné databázy, prípadne súvisiace aplikácie prevádzkované v prostredí zákazníka (Jira, Slack, CRM, ERP, BI, PM, monitorovacie nástroje a pod.).

Hlavným cieľom pri manažmente metadát je vhodným spôsobom skombinovať informácie prichádzajúce z týchto rôznych zdrojov a sprístupniť ich v jednoduchej, zrozumiteľnej forme naprieč organizáciou.

Ďalším prínosom je možnosť zautomatizovať rôzne procesy a aktivity bežne vyžadujúce manuálne zadávanie a zmeny cez nástroj do modelu.

Nakoľko je v každej spoločnosti prostredie značne špecifické, zväčša dodávame riešenia na mieru konkrétnym potrebám zákazníka. Medzi najčastejšie nasadzované riešenia ale patria nasledujúce funkcionality:

Menu