Premeňte vaše dáta na zlato!

Vaše dáta bezpečne získame a pretavíme do jasne zrozumiteľných, vizuálnych informácií.

Čo vám ponúkame

Základné piliere našej práce

KVALITA

Vždy sa snažíme prekonať očakávania zákazníkov, vediac že 100% spokojnosť už dnes nestačí.

POSLANIE

Najzrozumiteľnejšie informácie plynú práve z ich grafického vyobrazenia, nie nadarmo sa vraví: “Lepšie raz vidieť …”

PROFESIONALITA

Nepoznáme “nedá sa to”, vždy nastupujeme s jasným cieľom úspešne dokončit zadanie, nech je akékoľvek.

VÝSLEDOK

Výsledkom pre Vás bude príbeh, ako získať konkurenčnú výhodu a neustále sa zlepšovať.

Služby

Riešenia

Rýchlo a férovo.

Nikto nemá rád komplikované veci. Preto aj my preferujeme jednoduché, ale elegantné a funkčné riešenia. Našou výhodou je flexibilita a osobný, priateľský prístup. V rámci možností preferujeme agilný prístup, na hotové dielo preto nečakáte celé mesiace, ale rádovo dni, počas ktorých sa postupne odhaľujú a upravujú jednotlivé celky riešenia.

0
Spokojných klientov
0
km k najvzdialenejšiemu klientovi

Odvetvia

Nech sú to pre vás údaje finančné, predajné, marketingové, zdravotnícke, technologické alebo akékoľvek iné. Vyber svoje zameranie.

FINANCIE

V záplave dát, ktorými banky a ďalšie finančné inštitúcie disponujú, nie je jednoduché vybrať tie správne pre podporu rozhodovania jednotlivých oddelení. Ako prax ukazuje, veľká časť dát je z historických dôvodov zbieraná, no už nie následne analyzovaná. Skúmaním je možné zvoliť vhodné indikátory pre jednotlivé oddelenia tak, aby sa naštartoval zdravý súboj o prvé priečky v grafoch, čo v číselnom preklade pre banku znamená buď zvýšenie predaja produktov alebo finančné úspory.

Pre potreby bankových domov pripravujeme rôznorodé prehľady na pokrytie potrieb jednotlivých oddelení (finančné, produktové, kartové, marketingové, risk, HR, IT, majetok a investície, obstarávanie, zákaznícke služby, prevádzka a údržba atď.). Najčastejšími nasadzovanými sú ale:

  • Vývoj predajnosti (po produktoch, skupinách, typoch), retail aj firemné bankovníctvo
  • Finančné ukazovatele
  • Hodnotenie existujúcich produktov a podklady pre tvorbu nových, resp. ukončenie zastaralých
  • Analýza správania sa zákazníkov, používanie kariet, využívanie doplnkových služieb
  • Real-time sledovanie a vyhodnocovanie marketingových kampaní
  • Analýzy kmeňa zamestnancov, odmeňovania, čerpania firemných benefitov, interaktívna org. štruktúra
  • Hodnotenie a riadenie rizík
  • Využitie IT infraštruktúry, dostupnosti služieb, plnenie SLA, zastaranosť a výmena HW
  • Prehľad majetku, čerpanie účelových rozpočtov, vývoj investícií
  • Obstarávaný majetok a služby, delenie podľa nákladových stredísk, súťaže
  • Využitie centra služieb zákazníkov, analýza poradcov, identifikácia problémových prvkov
  • Analýza nákladov budov a vozového parku
  • Interaktívna mapa budov a informácie o spotrebovaných energiách, poruchách, technických prehliadkach atď.

Poisťovníctvo

Oblasť poisťovníctva je celosvetovo veľmi rozvinutou oblasťou. V dnešnej dobe je možné poistiť si takmer čokoľvek. Veľké množstvo poisťovacích subjektov s početnými produktami generuje každoročne ohromné objemy dát, potrebných pre evidenciu a správu poistiek, poistných udalostí, či plnenia poistného. Všetky tieto údaje predstavujú kľúčový prostriedok, akým je možné analyzovať a predpovedať správanie sa zákazníkov pri zmenách, odhadovať a riadiť riziká, či prinášať na trh nové produkty.

Takmer všetky oddelenia poisťovní spracovávajú dáta, preto je ich vizualizácia mimoriadne vhodná najmä pre:

  • Analýzu predajnosti nových produktov, po regiónoch, po makléroch, po produktoch atď.
  • Interaktívna mapa subjektov, napr. pobočiek, alebo partnerov
  • Vyhodnocovanie rizík, tzv. „score karty“
  • Prípravu a úpravu schém odmeňovania, špeciálne marže a bonusy
  • Analýzu existujúceho kmeňa a odlivu zákazníkov
  • Plnenie plánov a cieľov jednotlivých organizačných zložiek
  • Vyťaženie call centra, likvidátorov, IT infraštruktúry
  • Poistné plnenia, neoprávnené nároky, fraudy
Obchod

Pre oblasť obchodných a distribučných spoločností je nevyhnutné okrem analýz predaja sledovať hlavné trendy a zmeny správania sa trhu, aby bolo možné na vzniknuté situácie reagovať pohotovo. Tu jednoznačne platí, že tabuľkový report v tomto voči vizualizácii ťahá za kratší koniec. Organizácie tohto typu zvyčajne využívajú rôzne marketingové aktivity pre podporu predaja, ktoré pre potreby operatívneho riadenia je vhodné sledovať v reálnom čase.

Pre obchodný segment zvykneme identifikovať tieto potreby:

  • Časový vývoj výnosov vs. nákladov, cashflow, obrátkovosť, sezónnosť, sklad
  • Interaktívne porovnanie obchodníkov, prevádzok, ale aj odberateľov a zákazníkov
  • Analýza predajnosti po produktoch, skupinách, značkách
  • Vyhodnocovanie efektivity rôznych predajných kanálov, B2B
  • Vyhodnocovanie marketingových aktivít
  • Sledovanie kmeňa vernostných programov, spokojnosti zákazníkov
Energie a služby

Na dodávku energií a služieb sa dennodenne spoliehame všetci, preto aj spracovanie a analýza dát z tohto segmentu si vyžaduje najvyššie nasadenie, a to hneď na niekoľkých úrovniach. Po samotnej výrobe energií nasleduje ich predaj, distribúcia, servis a údržba infraštruktúry, zákaznícke služby atď. Všetky tieto úrovne generujú obrovské množstvo cenných dát, ktoré nám dokážu poskytnúť užitočné informácie pre zlepšenie procesov.

Analytické prehľady z tohto segmentu najčastejšie zobrazujú:

  • Interaktívne mapy trás, vyťaženia, porúch, únikov a pod. s prepojením na GoogleMaps
  • Ziskovosť, návratnosť, či poruchovosť jednotlivých celkov (technologických, geografických, funkčných …)
  • Porovnanie efektivity predajných kanálov, partnerov
  • Analýza poruchovosti a opráv, nákladov na opravy a údržbu, plánovanie, investície, projekty
  • Prehľad využitia call centra, IT infraštruktúry, vozového parku
  • Analýza kmeňa zákazníkov, marketingových kampaní, čerpania bonusov atď.
Zdravotníctvo

Žiaden so sektorov sa nenachádza v tak náročnom stave, akým je práve zdravotníctvo. Okrem nedostatku financií je systém sužovaný aj častými zmenami legislatívy a tak neprehľadnými pravidlami, ktorými sa poskytovatelia naučili predierať. Rôzne nastavené zmluvné podmienky a limity od poisťovní situáciu ešte viac komplikujú.
Napriek všetkému existujú spôsoby ako zefektívniť fungovanie ambulancií, lôžok, či skladu alebo poskytnúť cenné podklady pre jednanie so zdravotnými poisťovňami.

Podľa veľkosti a rozsahu jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pripravujeme na mieru šité analytické prehľady, čerpajúce údaje hlavne z nemocničného informačného systému v reálnom čase. Preto vďaka tomu môžete vidieť okrem iného aj:

  • Analýzy ambulantných a SVaLZ výkonov
  • Porovnávanie lekárov, oddelení, ambulancií
  • Lôžkofond a využitie postelí
  • Analýza hospitalizácií
  • Analýza výkonov a hospitalizácii pre potreby vyjednávania podmienok so zdravotnými poisťovňami
  • Sklad – prevody, odpisy, spotreba, expirácie, disproporcie medzi skladmi
  • Indikátory kvality – sledovanie výskytu nežiadúcich situácií v reálnom čase
  • Čerpanie po poisťovniach, nadlimity aj opravné výkony
  • Sledovanie plnenia cieľov zavedených ISO noriem
  • Trendy vývoja chorôb a diagnóz – napr. pre publikačnú a vzdelávaciu činnosť
  • Interaktívne mapy budov a areálov, spotreba energií, realizácia porúch a opráv, technické prehliadky
Výroba

Výrobné podniky neustále zefektívňujú svoje fungovanie tak, aby dokázali vyrábať v čo najväčšom množstve, rýchlejšie a s čo najnižšími nákladmi. Podľa možností bez akýchkoľvek prestojov. Táto mimoriadne náročná úloha so sebou obnáša neustále sledovanie a vyhodnocovanie veľkého množstva vstupov a výstupov, čo je samozrejme veľkou výzvou.

Preto týmto spoločnostiam pomáhame zjednodušiť pohľad na celkový chod liniek. Grafickými plánmi zobrazujeme rozloženie jednotlivých strojov a zariadení, pričom interaktívnou formou je možné ihneď identifikovať zistenú závadu, sledovať údaje o spracovaní výrobkov/obrobkov, vznikajúcich nadmerných odchýlkach, prípadne zlyhaniach strojov, či ľudského faktora.

Vďaka zberu a vyhodnocovaniu podobných dát vieme pripraviť analytické prehľady, pokrývajúce oblasti ako:

  • Score-karty dodávateľov
  • Efektivita manipulácie s materiálmi, výrobkami/obrobkami
  • Produktivita a nákladovosť
  • Odstávky
  • Porovnávanie prevádzok, tímov, zmien, pracovníkov
  • Kontrola plnenia plánov dodávok a špecifikácií
  • Kvalita – akékoľvek zavedené štatistické metódy
  • Plnenie plánov BOZP, ISO, OHSAS …
Logistika a doprava

Segment dopravy a logistiky sa dennodenne stretáva s nástrahami narastajúcich vstupných nákladov, domácej a čoraz viac aj zahraničnej konkurencie, ale povedzme i viac ľudskými problémami, ako napr. fluktuáciou zamestnancov, či ďalšími. Nie je jednoduché orientovať sa na splnenie náročných požiadaviek zákazníkov, no zároveň zvládať pribúdajúcu administratívu.

Pomocou interaktívnych, analytických prehľadov vám pomôžeme identifikovať kritické miesta podniku a zefektívniť prevádzku vozového parku, sledovaním napr. nasledujúcich indikátorov:

  • Celkové náklady na cestu, vozidlo, palivo
  • Porovnanie a vyhodnotenie efektivity zákaziek
  • Porovnanie a vyhodnotenie šoférov, vozidiel
  • Sledovanie technického života vozidiel, ich poruchovosti a plánovanie údržby
  • Sledovanie cashflow, leasingov, platobná disciplína odberateľov a pod.

Na čo čakáte ?

Rozhodnite sa aj vy správne !

Menu